Accessibility
Contrast
Increase Font
Decrease Font

Fizjoterapia - mgr Ewa ¦wiatłowska


Fizjoterapia jest pojęciem nierozerwalnie zwi±zanym z "rehabilitacj± medyczn±". Przez fizjoterapię rozumie się zespół metod leczniczych wykorzystuj±cych zjawisko reaktywnoci organizmu na bodĽce. W naszej szkole rozróżnia się następuj±ce działy fizjoterapii:

  • hydroterapię, która definiowana jest jako leczenie przy wykorzystaniu wody pod różnymi postaciami, różnym cinieniem oraz temperatur±;

  • kinezyterapię, która oznacza terapię wykorzystuj±c± różne formy aktywnoci fizycznej.

  • masaż leczniczy, który stanowi uzupełnienie b±dĽ przygotowanie do pozostałych zabiegów. Celem fizjoterapii jest zapobieganie postępowi i nawrotom choroby, usuwanie różnych dolegliwoci i przywracanie sprawnoci fizycznej.

 

Bardzo ważnym działem fizjoterapii jest kinezyterapia. Polega ona na oddziaływaniu na ciało za pomoc± ruchu. Specjalnie dobrane zestawy ćwiczeń pobudzaj± mię¶nie do działania. Gimnastyka pod nadzorem profesjonalisty pozwala na bezpieczne oraz skuteczne wzmocnienie i rozci±gnięcie tkanki mię¶niowej. Fizjoterapia zajmuje się wykrywaniem i przywracaniem w jak najpełniejszym zakresie potencjału czynnoci ruchowych.

Uczniowie uczęszczaj±cy do naszej szkoły ze względu na stan zdrowia i rozwój psychosomatyczny s± w grupie ryzyka i mog± u nich wyst±pić oraz występuj± niepełnosprawnoci fizyczne (zaburzenia w sferze ruchowej). Fizjoterapia wpływa na prawidłowy rozwój i poprawę sfery ruchowej naszych uczniów.