Accessibility
Contrast
Increase Font
Decrease Font

Organizacje w ośrodku

Rada RodzicówPrezydium Rady Rodziców:
• Klaudia Salamon - Przewodnicząca Rady Rodziców
• Adam Migocki - Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców
• Monika Machtyl - skarbnik Rady RodzicówRada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły, który reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami szkoły. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego.
Zadaniem Rady Rodziców jest m.in.: pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły; gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy; zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły.

Do kompetencji Rady Rodziców należy:
 

  1. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

    • Programu Wychowawczego ośrodka obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów i wychowanków, realizowanego przez nauczycieli i wychowawców,

    • Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów i wychowanków oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym   skierowane  do  uczniów   i  wychowanków,  nauczycieli  i rodziców;

  2. opiniowanie  programu  i  harmonogramu  poprawy  efektywności kształcenia lub wychowania  szkoły;

  3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;

  4. opiniowanie decyzji dyrektora ośrodka o dopuszczeniu do działalności w placówce stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych,  a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

  5. opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za  okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;

  6. opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.