Accessibility
Contrast
Increase Font
Decrease Font

Akcje i projekty realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żaganiu.

 

Lp. Nazwa akcji lub projektu Opis akcji, projektu Operacja
1

Ogólnopolska kampanii społeczna "Cała Polska Czyta Dzieciom".

Celem naszego programu jest jest uświadomienie wszystkim dlaczego warto czytać, jak ogromne znaczenie dla rozwoju psychicznego, umysłowego i moralnego dzieci ma czytanie, a także stworzenie nawyku codziennego czytania w domach, przedszkolach, szkołach, świetlicach. W ramach realizacji programu prowadzone są różnorodne przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem literatury wśród dzieci i rodziców, które potwierdzały, że czytanie zaspokaja większość potrzeb emocjonalnych i jest znakomitą rozrywką dla całej rodziny.

Prowadzący Barbara Stawarz, Ewa Maślanka

Zobacz szczegóły naszego działania.
2

Ogólnopolski program edukacyjny "Trzymaj formę".

Ogólnopolski Program Edukacyjny "Trzymaj Formę!" współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

Celem programu "Trzymaj Formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Koordynator projektu: Justyna Kamieniecka

Zobacz szczegóły naszego działania.
3

Ogólnopolski program "Szkoła promująca zdrowie".

Szkoła promująca zdrowie - to szkoła, która tworzy warunki i podejmuje działania sprzyjające dobremu samopoczuciu, prawidłowemu rozwojowi psychofizycznemu społeczności szkolnej oraz podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz propagowania zdrowia. W Szkole Promującej Zdrowie wszyscy pracownicy, uczniowie i rodzice podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się żyć zdrowiej i tworzyć wokół siebie zdrowe środowisko, zachęcają inne osoby do włączania się w realizację działań promujących zdrowy styl życia.

Koordynator projektu: Justyna Kamieniecka

Zobacz szczegóły naszego działania.
4

Ogólnopolski program profilaktyczny ,,Znajdź właściwe rozwiązanie" (sygnowany przez SANEPID).

Program jest przeznaczony dla starszych uczniów (klasy IV -VIII SP i SSPdP). Celem głównym programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów. Cele szczegółowe: integracja grupy; ukazanie zasad funkcjonowania ludzkiego organizmu i wpływu na jego pracę nikotyny; nabycie umiejętności zachowań asertywnych; kształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych; wzmocnienie poczucia własnej wartości.

Koordynator projektu: Danuta Jewłoszewicz

Zobacz szczegóły naszego działania.
5

Ogólnopolski projekt edukacyjny "Lekcje z ZUS".

Program prowadzony wśród uczniów SSPdP i miał na celu dostarczenie uczniom wiedzy na temat ubezpieczeń społecznych."Lekcje z ZUS" miały na celu kształtowanie świadomość młodzieży, uczenia bycia odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń(zasady solidaryzmu społecznego), a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom. W ramach projektu każda szkoła otrzymała bezpłatne materiały dydaktyczne opracowane we współpracy z metodykami oraz opiekę merytoryczną. Uczniowie w ramach realizacji odwiedziła ZUS w Żarach, gdzie mieli okazję spotkać się z pracownikiem instytucji i dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy na temat oferty ubezpieczeniowej, możliwości związanych z założeniem własnej firmy, a przede wszystkim z ofertą instytucji dla ludzi niepełnosprawnych.

Koordynator projektu: Danuta Jewłoszewicz

Zobacz szczegóły naszego działania.
6

Program profilaktyczny "Znajdź właściwe rozwiązanie".

Program "Znajdź właściwe rozwiązanie" kierowany jest do uczniów szkół klas V-VIII szkół podstawowych oraz ich rodziców. Jego głównym założeniem jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej. Program może być realizowany przez wychowawców klas, pielęgniarki szkolne, pedagogów lub innych nauczycieli w ramach prowadzonych zajęć. Podstawowe zajęcia programowe umożliwiają przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych - wg scenariuszy, które mogą być rozwijane i doskonalone wg własnych potrzeb i możliwości. Zajęcia poruszają temat szkodliwości palenia tytoniu. Dają także przykłady radzenia sobie w różnych sytuacjach oraz poruszają tematy dotyczące asertywności i komunikacji międzyludzkiej.

Koordynator projektu: Danuta Jewłoszewicz

Zobacz szczegóły naszego działania.
7

Akcja "Sprzątanie świata" ( Clean Up the World)

"Sprzątanie świata" międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy uczestniczy od wielu lat w akcji porządkując tereny w najbiższym sąsiedztwie placówki.

Zobacz szczegóły naszego działania.
8

Projekt "Rehabilitacja 25 plus"

Rehabilitacja 25 to projekt realizowany prze Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.J.Korczaka w Żaganiu w roku szkolnym 2019/2020. Dzięki niemu niepełnosprawna młodzież po skończonej edukacji mogła dalej uczestniczyć w oddziaływaniach terapeutycznych. Nasi dorośli absolwenci, uczyli się piec, gotować, próbować własnych sił w prowadzeniu ,,Kawiarenki Absolwenta", zwiedzali lubuskie i dolnośląskie atrakcje regionu, podczas organizowanych wycieczek, ale również dbali o sferę fizyczną i emocjonalną swojego ciała i umysłu, podczas zajęć z Treningu umiejętności społecznych, Jogi, tańca,zajęć na basenie oraz kręgielni.

Koordynator projektu: Agnieszka Misik
Program finansowany ze środków PFRON.

Zobacz szczegóły naszego działania.
9

Ogólnopolski program "KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY"

"Kubusiowi Przyjaciele Natury" to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli oraz szkół podstawowych (klasy I-III) poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś. Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu. Uczestnicy uczą się segregować odpady, wybierać odpowiednie formy ruchu oraz rozpoznawać korzyści jakie płyną ze spożywania warzyw i owoców. Poznają podstawowe zasady ekonomii i oszczędzania oraz ich wpływ na środowisko.

Koordynator projektu: Magdalena Malicka

Zobacz szczegóły naszego działania.
10

Ogólnopolski program "Klub Wiewiórka"

Program "Klubu Wiewiórka" przeznaczony jest dla uczniów klas I -III szkoły podstawowej. Celem programu jest tworzenie warunków umożliwiających dzieciom nabywanie zachowań prozdrowotnych, poszanowania zdrowia, bezpieczeństwa własnego oraz rówieśników.

Koordynator projektu: Magdalena Malicka

Zobacz szczegóły naszego działania.
11

"Akademia wolontariatu"

"Akademia wolontariatu" to akcja zrezszająca szkolnych wolontariuszy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W ramach akcji szkolni wolontariusze, wspólnie z Samorządem Ucznioskim biorą czynny udział w konkursie Fundacji Dwa Skrzydła Anioła -" Cukierek za życzliwość- i ty możesz zostać wolontariuszem".

Koordynator projektu: Ewa Maślanka

Zobacz szczegóły naszego działania.
12

Program Szkolny Klub Sportowy (SKS) w SOSW

Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.

Koordynatorzy projektu: Wojciech Olejarz, Tomasz Pawłowicz

Zobacz szczegóły naszego działania.